Statuten

MG/22152977.01


OPRICHTING STICHTING

Vandaag, acht november tweeduizend eenentwintig verscheen voor mij,
Mr. Reinier Fredericus Bernardina Wilhelmus Angenent, kandidaat-notaris,
hierna te noemen: notaris, als waarnemer van Mr. Hannelie Jagtenberg,
notaris met plaats van vestiging Deurne:
de heer Cornelis Marinus Isidorus Maria Sleegers, van
Nederlandse nationaliteit, legitimatie: paspoort NW3R0JFP8
(afgegeven te Deurne op zes januari tweeduizend vijftien), geboren te
Deurne op vierentwintig september negentienhonderd vierenvijftig,
ongehuwd en geen geregistreerd partner, wonende 5751 KH Deurne,
Burgemeester van Beekstraat 14.
De verschenen persoon (hierna ook te noemen “de oprichter”) verklaarde
als volgt.
De oprichter richt bij deze akte een stichting op en stelt daarvoor de
volgende statuten vast.

STATUTEN

Artikel 1 – Naam en zetel

1. De naam van de stichting is: Stichting Veteranen Deurne.
2. De stichting is gevestigd in Deurne.

Artikel 2 – Doel

1. De stichting heeft ten doel:
a. de band en de kameraadschap in stand te houden en daar waar
nodig te verbeteren tussen veteranen onderling alsmede tussen
veteranen en nog actief dienende militairen;
b. het bevorderen van de maatschappelijke erkenning van en de
waardering voor de veteranen binnen de gemeente Deurne;
c. de belangen van de veteranen te ondersteunen waaronder die, die
hun oorsprong of grondslag vinden in materiële aanspraken ten
gevolge van en voortvloeiende uit gebeurtenissen als gevolg van
de uitoefening van de militaire dienst onder de omstandigheden of
bij een missie als hierna bedoeld in artikel 3 lid 1.
d. de veteranen te begeleiden (nuldelijnsondersteuning) bij het
vinden van de juiste ondersteuning bij het oplossen van
psychosociale problemen, opgelopen ten gevolge van
oorlogsactiviteiten of de deelname aan vredesmissies,
en voorts alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt of
daaraan bevorderlijk kan zijn.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of
aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

blad – 2 –

2. De stichting beoogt het algemeen nut.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
4. Realisatie Doelstelling
De stichting zal haar doelstelling realiseren door middel van
contactdagen, het organiseren van een veteranen ontmoetingsplaats,
begeleiden dan wel coördineren bij het gaan van leden naar
veteranendagen of andere herdenkingen alsmede het ondersteunen
van lokale veteranen activiteiten.
De stichting tracht haar genoemde doelen te bewerkstelligen met alle
wettige middelen, in het bijzonder door het ondersteunen van de
gemeente Deurne in het vervullen van erkenning en zorg voor
veteranen.
De stichting zorgt voor een stichtingsembleem dat duidelijk en
herkenbaar moet zijn voor zowel de veteranen als ook voor de
inwoners van de gemeente Deurne.
De stichting, en de gemeente Deurne, dragen zorg voor communicatie
naar de veteranen.
De stichting, en met name het bestuur, verricht tevens alle verdere
handelingen die met het verwezenlijken van de doelen verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 3 – Definities en Begripsbepalingen

1. Onder ‘veteranen’ worden verstaan (Bron: de Wet van elf februari
tweeduizend twaalf tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere
zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet), Staatsblad tweeduizend
twaalf, nummer éénhonderd drieëndertig): De militair, de gewezen
militair, of de gewezen dienstplichtige, van de Nederlandse
krijgsmacht, dan wel van het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger,
alsmede degene die behoorde tot het vaarplicht koopvaardijpersoneel,
die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend onder
oorlogsomstandigheden dan wel heeft deelgenomen aan een missie
ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde voor
zover deze missie bij regeling van Onze Minister is aangewezen.
2. ‘Inzet’: het dienen als militair onder oorlogsomstandigheden dan wel
het deelnemen als militair aan een missie als hiervoor bedoeld in lid 1.
3. ‘Relatie’: de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel
en bloed- en aanverwanten in de eerste of tweede graad van de
veteraan.
4. ‘Materiële zorg’: de aanspraken van de veteraan op grond van een
wettelijk voorschrift op bezoldiging, dan wel op uitkeringen en
voorzieningen in verband met werkloosheid, ziekte,
arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of overlijden als gevolg van de
uitoefening van de militaire dienst onder de omstandigheden of bij een
missie als bedoeld in lid 1.

blad – 3 –

5. ‘Persoonsgegevens’, ‘verwerking van persoonsgegevens’,
‘verantwoordelijke’: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Wet
Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 4 – Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit drie of meer natuurlijke
personen.
Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast.
Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester aanwijzen. Eén bestuurder kan meer van deze
functies vervullen.
2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur.
In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen drie
maanden na het ontstaan ervan, voorzien.
3. Iedere bestuurder moet voldoen aan de volgende vereisten:
a. een bestuurder is een natuurlijk persoon;
b. een bestuurder heeft het vrije beheer over zijn vermogen.
4. Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
5. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij
redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
6. Een bestuurder kan worden geschorst door de gezamenlijke overige
bestuurders, ten minste twee in getal.
Na een schorsing roept het bestuur een nieuwe vergadering bijeen, die
wordt gehouden binnen vier weken na de schorsing. In die vergadering
wordt besloten of de schorsing wordt opgeheven, de schorsing wordt
verlengd of de betreffende bestuurder wordt ontslagen. Een schorsing
kan in totaal nooit langer dan drie maanden duren.
Als geen nieuwe vergadering wordt gehouden binnen de hiervoor
vermelde vier weken, als de schorsing niet wordt verlengd in die
vergadering of als na verloop van drie maanden geen besluit tot
ontslag is genomen, vervalt de schorsing.
7. Een bestuurder verliest zijn functie:
a. door zijn overlijden;
b. door zijn faillissement, door het op hem van toepassing verklaren
van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij
surseance van betaling verkrijgt;
c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn
gehele vermogen;
d. door zijn vrijwillig aftreden;
e. door zijn ontslag door de rechtbank;
f. door zijn ontslag gegeven door de gezamenlijke overige
bestuurders, ten minste twee in getal.
8. Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige
bestuurders, of is de enige overgebleven bestuurder, tijdelijk met het

blad – 4 –

bestuur belast.
Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is een door het bestuur
daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het
bestuur belast.
Onder belet wordt in elk geval verstaan schorsing en het geval waarin
om welke reden ook gedurende een aaneengesloten periode van
minimaal tweeënzeventig uur door de stichting of een medebestuurder
geen contact met een bestuurder kan worden verkregen, met dien
verstande dat het bestuur kan besluiten dat een andere periode van
toepassing is.

Artikel 5 – Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming

1. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen
te roepen.
2. De bijeenroeping van de vergadering van het bestuur vindt schriftelijk
plaats. Bij deze bijeenroeping wordt opgegeven op welke dag de
vergadering plaatsvindt, wat het aanvangstijdstip van de vergadering is
en welke onderwerpen worden behandeld (agenda). De bijeenroeping
vindt plaats met inachtneming van een termijn van ten minste zeven
dagen, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet
meegerekend.
De bestuurder die voor dit doel een adres aan de stichting bekend
heeft gemaakt, kan tot de vergaderingen van het bestuur worden
opgeroepen door een langs elektronische weg aan dat adres
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.
3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te
bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
4. Als wordt gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige
leden kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen als alle
bestuurders in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
5. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht
verlenen om zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een
elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht.
Een bestuurder kan niet meer dan één medebestuurder in de
vergadering vertegenwoordigen.
6. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem.
Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is
voorgeschreven, worden de besluiten door het bestuur genomen met
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
7. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en
besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang
heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met
haar verbonden onderneming of organisatie. Als hierdoor geen
bestuursbesluit kan worden genomen, dan is de betreffende
bestuurder toch bevoegd om deel te nemen aan beraadslagingen en
de besluitvorming en is het bestuur bevoegd het besluit op deze wijze

blad – 5 –

te nemen. Het bestuur legt dan schriftelijk vast welke overwegingen
aan het besluit ten grondslag liggen.

Artikel 6 – Bestuur: leiding van de vergaderingen, notulen,
besluitvorming buiten vergadering

1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn
afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de
stemmingen in de vergaderingen worden gehouden.
3. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de
vergadering over de uitslag van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover
werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt
onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, als
de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden
notulen gehouden door de daartoe door de voorzitter van de
vergadering aangewezen persoon.
De notulen worden nadat zij zijn vastgesteld door de voorzitter en de
notulist van de vergadering ondertekend.
5. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten
nemen, als alle bestuurders schriftelijk hun stem uitbrengen. Een
besluit is dan genomen als alle bestuurders zich vóór het voorstel
hebben verklaard.
Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs
elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht,
aan het adres dat het bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan
alle bestuurders bekend heeft gemaakt.

Artikel 7 – Bestuur: taken en bevoegdheden

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
Iedere bestuurder is tegenover de stichting verplicht tot een behoorlijke
vervulling van de hem opgedragen taak.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en
van alles met betrekking tot de werkzaamheden van de stichting, naar
de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze
een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te
bewaren, dat op ieder moment de rechten en verplichtingen van de
stichting kunnen worden gekend.
Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van

blad – 6 –

overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van
registergoederen.
Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk
schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
3. Erfstellingen mogen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving
worden aanvaard.

Artikel 8 – Bestuur: vertegenwoordiging

1. Tot vertegenwoordiging van de stichting zijn bevoegd:
– het gehele bestuur samen;
– twee gezamenlijk handelende bestuurders, van wie ten minste één
moet zijn de voorzitter, de secretaris of de penningmeester.
Een individuele bestuurder kan de stichting niet vertegenwoordigen,
tenzij het bestuur uit één bestuurder bestaat.
2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel
doorlopende volmacht aan een of meer bestuurders en/of aan
anderen, zowel samen als afzonderlijk, om de stichting binnen de
grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 9 – Boekjaar; verslaggeving

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op
te maken en op papier te stellen.
De penningmeester zendt deze stukken vóór het einde van de in de
voorgaande zin bedoelde termijn aan alle bestuurders.
Het bestuur maakt een jaarrekening en een jaarverslag op als bedoeld
in artikel 2:300 Burgerlijk Wetboek als dat op grond van de wet
verplicht is. In dat geval legt het bestuur een exemplaar daarvan voor
het bestuur ter inzage op het kantoor van de stichting met de op grond
van de wet toe te voegen gegevens.
3. Het bestuur kan, voordat tot de vaststelling van de balans en de staat
van baten en lasten wordt overgegaan, deze stukken laten
onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant als bedoeld
in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Deze accountant brengt over
zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. Hij geeft de uitslag van zijn
onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van de stukken.
4. De balans en de staat van baten en lasten van de stichting of de
jaarrekening wordt vastgesteld door het bestuur binnen een maand na
het opmaken van de stukken als bedoeld in lid 2.
De vastgestelde stukken worden ondertekend door alle bestuurders.
Als een handtekening van een van hen ontbreekt wordt de reden
daarvan op de stukken vermeld.
5. De in lid 2 vermelde termijn kan door het bestuur worden verlengd met
ten hoogste vier maanden op grond van bijzondere omstandigheden.

blad – 7 –

Artikel 10 – Reglementen

1. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen. In een
reglement worden regels of nadere regels opgenomen, die het bestuur
nodig acht voor de uitvoering van zijn taak. Een reglement mag nooit in
strijd zijn met de statuten of de wet.
Het bestuur kan elk door hem gemaakt reglement wijzigen en ook
intrekken.
2. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd met vermelding van de dag
waarop het van kracht wordt. Deze datum kan niet zijn gelegen vóór de
datum waarop het besluit werd genomen.

Artikel 11 – Statutenwijziging

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een
meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen
in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Is in de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de
orde is het vereiste aantal bestuurders niet aanwezig of
vertegenwoordigd, dan kan na die vergadering een nieuwe
vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan drie en
niet later dan zes weken na de eerste vergadering. In de nieuwe
vergadering kan het besluit tot statutenwijziging worden genomen met
een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte
stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders.
3. Als een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet dat
bij de oproeping tot de betreffende vergadering, worden vermeld. De
woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging moet bij die oproeping
worden gevoegd.
De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee
weken.
4. Een statutenwijziging treedt in werking op het door het bestuur
bepaalde tijdstip, maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële
akte is opgemaakt.
Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te laten verlijden.
Het bestuur kan een of meer bestuurders en/of anderen, zowel
gezamenlijk als afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te
laten verlijden.

Artikel 12 – Fusie; splitsing; omzetting

Op een besluit van het bestuur tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 van
Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van het bestuur tot omzetting
van de stichting in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18
Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige
artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de
eisen van de wet.

blad – 8 –

Artikel 13 – Ontbinding en vereffening

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11, leden 2 en 3
zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
2. Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van
een eventueel batig saldo. Het batig saldo wordt besteed ten behoeve
van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke
doelstelling.
3. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de
stichting, voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere
vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen.

Artikel 14 – Eerste boekjaar

Voor het eerste boekjaar geldt dat dit loopt tot en met eenendertig
december tweeduizend tweeëntwintig.

SLOTVERKLARINGEN

De verschenen persoon verklaarde ten slotte:
Eerste bestuur
Het eerste bestuur bestaat uit drie (3) bestuurders.
Voor de eerste maal worden tot bestuurder benoemd:
1. de heer Hendrikus Johannes Adrianus Hubertus Frerichs, van
Nederlandse nationaliteit, geboren te ’s-Hertogenbosch op zeven
december negentienhonderd eenenvijftig, wonende 5751 KX Deurne,
Hogeweg 251, als voorzitter;
2. de verschenen persoon, als secretaris;
3. de heer Robert van Jaarsveld, van Nederlandse nationaliteit, geboren
te Utrecht op zesentwintig juni negentienhonderd zestig, wonende
5763 AP Milheeze, Elzenstraat 6a, als penningmeester.

Adres
Het adres van de stichting is 5751 KH Deurne, Burgemeester van
Beekstraat 14.

GEEN AANGEHECHTE STUKKEN
Aan deze akte zijn geen stukken gehecht.

SLOT AKTE.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Deurne op de datum als in het
hoofd van deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen
persoon en een toelichting daarop, heb ik voorzover nodig gewezen op de
gevolgen die uit de inhoud van deze akte voortvloeien.
De verschenen persoon heeft verklaard tijdig tevoren van de inhoud van
deze akte te hebben kennis genomen en met de inhoud en beperkte
voorlezing van deze akte in te stemmen.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de
verschenen persoon en * mij, notaris, ondertekend.

blad – 9 –