Beleidsplan Stichting Veteranen Deurne

Vastgesteld in de Bestuurs Vergadering op 08-11-2021.

Algemeen

Het beleidsplan is een sturingsmiddel voor het realiseren van de doelstellingen van de stichting. Het beleidsplan is de basis voor de jaarlijkse activiteitenkalender en de begroting. Het beleidsplan wordt jaarlijks geactualiseerd. Het beleidsplan is gebaseerd op vier pijlers: saamhorigheid, representatie in de samenleving, educatief programma en collegiale ondersteuning.

Inleiding

In Nederland werd op 11 februari 2012 de Veteranenwet aangenomen.

Met het aannemen van deze wet werd de bijzondere positie van veteranen wettelijk vastgelegd. De wet regelt de erkenning en zorg voor veteranen en hun relaties. Daarnaast regelt deze wet de bijzondere zorgplicht die de Nederlandse overheid heeft voor de veteranen.

Met de wet krijgen ook de actief dienende militairen die op enige uitzending zijn geweest de veteranenstatus en dus het recht op (na)zorg, erkenning en waardering. Het Veteranenbesluit regelt de uitvoering van de Veteranenwet die de erkenning en zorg voor de veteranen en hun relaties regelt.

Hiermede wordt ook de aandacht gevestigd op de Nederlandse veteraan die met de doelstelling – het verkrijgen van vrede en veiligheid – op enige missie wordt gestuurd.

De gemeente Deurne telt begin 2021 ruim 176 Veteranen en elk jaar komen er nog nieuwe veteranen bij. In het beleid van de gemeente Deurne is opgenomen dat zij 1 keer in de 5 jaar een bijeenkomst houden voor veteranen en hun achterban om deze zo in het zonnetje te zetten.

Om de veteranen die woonachtig zijn in de gemeente Deurne (en omgeving) die erkenning te geven die zij verdienen is in 2021 een eerste aanzet gemaakt om te komen tot een Stichting Veteranen Deurne. Doelstelling was om laagdrempelige bijeenkomsten te organiseren. Gebleken is echter dat de veteranen meer activiteiten zouden waarderen en een ontmoetingsplek zochten om met elkaar ervaringen te delen en ondersteuning te zoeken.

Om deze activiteiten te kunnen ontplooien zijn middelen nodig. Concreet betekende dit de oprichting van een Stichting opdat gebruik kon worden gemaakt van materiele en immateriële diensten die door het Veteranen Instituut, het Ministerie van Defensie en de Nederlandse gemeenten ter beschikking worden gesteld.

Een kleine groep van initiatiefvolle veteranen heeft die werkzaamheden op zich genomen om te komen tot de oprichting van een Stichting.

De Stichting Veteranen Deurne is notarieel vastgelegd op 08 november 2021.

Doelgroep

De Stichting is bedoeld voor alle militairen – actief dienend en/of gewezen militairen ongeacht van welk krijgsmachtdeel – die de veteranenstatus genieten en hun thuisfront in de gemeente Deurne en omstreken.

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting is divers maar laat zich vooral kenmerken door voor de doelgroep het navolgende te kunnen betekenen:

 • Het zorg dragen voor kameraadschappelijke ondersteuning;
 • Het organiseren van en faciliteren van ontmoetingen;
 • Het opkomen voor zowel de materiele als de immateriële belangen;
 • Het mede richting en uitvoering geven aan het veteranenbeleid van de gemeente Deurne.


Dit tracht de Stichting te doen door:

 • Het organiseren van vaste ontmoetingsmomenten binnen de gemeente;
 • Het organiseren van mogelijke andere bijeenkomsten zoals lezingen, seminars en doe evenementen;
 • Het periodiek organiseren van herdenkingsmomenten in nauwe samenspraak met de gemeentelijke bestuurders;
 • Een nuldelijnsondersteuningssyteem (NOS) in te doen richten en te onderhouden;

Zich aan te melden als buitengewoon lid van het Veteranenplatform.

Vermogensbeheer

Om uitvoering te kunnen geven aan de doelstellingen van de Stichting Veteranen Deurne is het verwerven van fondsen van cruciaal belang. Daarnaast zal er periodieke publieke verantwoording dienen te worden afgelegd van de besteding van de beschikbaar gestelde middelen.

Fondsenwerving

Om uitvoering te kunnen geven aan de stichtingsdoelstellingen is het kunnen beschikken over financiële middelen van cruciaal belang. Daartoe is het opwekken van belangstelling van de lokale actieve ondernemers en verenigingen van eminente importantie.

De financiële middelen waarop het activiteitenplan is gebaseerd zullen moeten worden verkregen uit:

 • Subsidie vanuit lokale overheid daar wij de gemeente gedeeltelijk ontzorgen voor het door haar te voeren veteranen beleid;
 • Subsidie vanuit de landelijke overheid waarbij vooral te denken valt aan tegemoetkoming voor reünies en bijeenkomsten van veteranen;
 • Giften vanuit bedrijfsleven en/of verenigingen;
 • Een incidentele bijdrage van individuele veteranen.

Een incidentele bijdrage zal worden gevraagd aan de gemeente Deurne om de aanloop en oprichtingskosten van de Stichting te kunnen bekostigen.

Saamhorigheid

Het bestuur wil zorgen voor versterking van de banden tussen leden onderling en binnen verschillende doelgroepen (jongeren, ouderen, missies), zodat de stichting als geheel sterker, dynamischer en groter wordt. Het bestuur wil dit bereiken door:

 • leden op verschillende manieren met elkaar in contact te brengen;
 • leden stimuleren activiteiten aan te dragen en deze te faciliteren;
 • keuze geschikte locaties van de activiteiten zoals de …………..(termijn) inloopavond;

mogelijke poule vorming en ondersteuning voor herdenkingen en een educatief programma.

Representatie in de samenleving

Het gaat hierbij in hoofdzaak om inzet van een erewacht bij herdenkingen en om ceremoniële taken. De stichting zorgt voor de ceremoniemeester, bewaakt het protocol, is contactpersoon voor de gemeente en de deelnemende scholen, en zorgt voor de verslaglegging van de inzet van de erewacht op de website en facebook.

Educatief Programma

De stichting ondersteunt het landelijk programma Veteraan in de Klas (VidK) en er zijn al meerdere leden die een bijdrage leveren aan het project Veteraan in de klas. Zij verzorgen gastlessen in schoolklassen in de bovenbouw basisonderwijs (groep 7/8) en het Voortgezet onderwijs. Potentiële gastsprekers krijgen eerst een training bij het Veteraneninstituut, de onkosten worden vergoed.

Leden die belangstelling hebben kunnen via info@nlveteraneninstituut.nl of telefoon 088 334 00 50 meer informatie verkrijgen.

Collegiale Ondersteuning

Momenteel wonen ca. 179 geregistreerde veteranen in de gemeente Deurne. Vermoedelijk zijn het er iets meer, omdat veel veteranen in actieve dienst nog geen

toestemming hebben gegeven om hun gegevens beschikbaar te stellen. Landelijk heeft gemiddeld 10% van de veteranen vroeg of laat in enige mate last van PTSS.

Dat zou voor Deurne minstens ca. 18 collega’s betreffen. Vaak mensen die het zelf niet zien of willen zien.

Het bestuur stelt zich als langere termijn doelstelling om een dekkend collegiaal netwerk binnen Deurne op te zetten, waarbij iedere veteraan die hulp nodig heeft, die ook krijgt. Hierbij zijn nuldelijnsondersteuners van groot belang. Ook hiervoor zijn opleidingen beschikbaar.

Activiteiten planning

Korte termijn planning activiteiten (2022):

 • reguliere bijeenkomsten
 • inrichting witte anjer perk (voorjaar ’22)
 • deelname en mede organiseren herdenkingen 4 en 5 mei 2022
 • lopen Sunset March op 08-11-‘22

Lange termijn planning activiteiten (2 tot 5 jaren):

 • Voorlichting geven basis- en middelbare scholen
 • Reguliere bijeenkomsten
 • Jaarlijks mede organiseren van de herdenkingsbijeenkomsten met betrekking tot de bevrijding van Deurne. Dit door het gemeentelijke apparaat te ontlasten en de kosten voor de gemeente te reduceren
 • Voorlichting geven of laten geven aan veteranen over specifieke onderwerpen (te denken valt aan nuldelijnszorg, symptomen na uitzending, pensioen ontwikkelingen, belasting aangifte, vrijwilligers/betaalde banen na FLO, mijn huidige partner weet niets van uitzendingen etc etc.
 • GGZ voorlichting laten geven over zorg mogelijkheden bij een PTSS of signalen voorafgaande aan PTSS